language: PL EN

Terms and Conditions

 1. Wstęp
  1. Warsaw Prison działa jako marka firmy Scenograficzna Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie .
  2. Przedmiotem działalności Warsaw Prison jest produkcja nagrań filmowy oraz wynajem pomieszczeń, kostiumów i wyposażenia .
  3. Pomieszczenia jest przeznaczona do nagrań filmów, fotografii, ćwiczenia choregrafi, prowadzenia szkoleń i warsztatów, prywatnych spotkań oraz nie dużych imprez okolicznościowych .
  4. Umowa wynajmuj pomieszczeń zawierana jest przez Najemcę i Warsaw Prison
 2. Wynajem pomieszczeń w Warsaw Prison
  1. Wynajem pomieszczeń odbywa się na godziny. Przebywać w obiekcie Warsaw Prison można całodobowo.
  2. Rozpoczęcie i zakończenie wynajmuj możliwe jest tylko w wskazanych godzinach.
  3. Do rezerwacji pomieszczeń służy system rezerwacji online na stronie .
  4. Przy rezerwacji pomieszczeń może być wymagana kaucja zawrotna. Kaucja służy zabezpieczeniu roszczeń na pokrycie strat powstałych przy wynajmie. Wysokość kaucji jest wskazana w systemie rezerwacji podczas wyboru wynajmu.
  5. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu wynajmu. Jeżeli kaucja została wniesiona w gotówce zwracana jest od razu. Jeżeli kaucja została wniesiona za pomocą przelewu lub płatności online podlega zwrotowi do 5 dni roboczych.
  6. Do rezerwacji pomieszczeń może być wymagana przedpłatna w postaci zaliczki. Wysokość zaliczki jest wskazana w systemie rezerwacji.
  7. Zaliczka podlega zwrotowi jeżeli Najemca anuluje rezerwacje w dniu poprzedzających rozpoczęcie wynajmuj . W przypadku anulowania rezerwacji w dniu rezerwacji
  8. Zwrot zaliczki następuje do 5 dni roboczych od dnia anulowania rezerwacji
  9. Zaliczka może być rozliczona jako część opłaty za wynajem.
  10. Opłatę za wynajem należy uiścić z góry przed rozpoczęciem wynajmuj za pomocą płatności online lub w siedzibie Warsaw Prison za pomocą karty płatniczej lub gotówki
  11. Za wcześniejsze skończenie, skórcenie lub przerwanie wynajmu przez Najemcę nie przysługuje zawrot opłaty za wynajem.
  12. W przypadku wcześniejszego skończenia, skrócenia lub przerwania wynajmu przez Warsaw Prison przysługuje Najemcy zwrot opłaty proporcjonalnie do wykorzystanego najmu . Najemcy nie przysługuje odszkodawanie.
 3. Zasady korzystania z Warsaw Prison
  1. Na terenie Warsaw Prison obowiązuje zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi. Palanie w celu realizacji nagrań jest możliwe tylko za zagodą Warsaw Prison i może podlegać dodatkowej opłacie
  2. Z pomieszczeń należy korzystać nie zakłócając pobyty innych wynajmujących, szczególnie w godzinach nocnych 22:00 - 6:00
 4. Odpowiedzialność Najemcy
  1. Najemca ma prawo korzystać z wynajmowanych pomieszczeń wraz osobami towrzyszącymi.
  2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody i straty:
   1. za wyposażenie, akcesoria powierzone mu podczas wynajmu.
   2. za uszkodzenia w pomieszczeniach, budynku i terenie przyległym do budynku
  3. Najemca ponosi odpowiedzialność za osoby towarzyszące.
  4. Wszystkie straty, uszkodzenia należy zgłosić dla obsługi Warsaw Prison
 5. Polityka prywatności
  1. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Scenograficzna Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwanej dalej jako Warsaw Prison
  2. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych powoduje brak możliwości świadczenia usług przez Warsaw Prison
  3. Warsaw Prison przetwarza dane osobowe pochodzące z:
   1. wiadomości email adresowanych do Warsaw Prison
   2. z wypełnionych formularzy na stronach Warsaw Prison oraz podanych w systemie rezerwacji
   3. logów wiadomości z komunikatorów
  4. Przetwarzane informacje potrzebne są tylko w zakresie opisanych podczas ich podawania np. założenia konta, obsługi płatności, zawarcia umowy lub wystawienia faktury
  5. Żadne informacje podane dane osobowe nie będą udostępnianie, sprzedawane oraz udostępniane dla osób trzecich . Dane mogę zostać udostępniane podmiotom współpracująch z Warsaw Prison np. przy obsłudze płatności
  6. Dane przetwarzane są bezterminowo.
  7. Dane mogę być udostępnianie do wglądu tylko osobom które je podały
 1. Entry
  1. Warsaw Prison operates as a brand of Scenografowa Prosta Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw.
  2. The subject of activity of Warsaw Prison is the production of film recordings and the rental of rooms, costumes and equipment.
  3. The room is intended for film recordings, photography, choreography exercises, training and workshops, private meetings and small events.
  4. The contract for renting premises is concluded by the Tenant and Warsaw Prison
 2. Room rental in Warsaw Prison
  1. Rooms are rented by the hour. You can stay at Warsaw Prison 24 hours a day.
  2. Starting and ending rentals is possible only at the indicated times.
  3. The online booking system on the website is used to reserve rooms.
  4. A refundable deposit may be required when booking rooms. The deposit is used to secure claims to cover losses incurred during the rental. The amount of the deposit is indicated in the booking system when selecting the rental.
  5. The deposit is refundable after the end of the rental. If the deposit was paid in cash, it is returned immediately. If the deposit was paid by bank transfer or online payment, it is refundable within 5 working days.
  6. A prepayment in the form of an advance payment may be required to reserve rooms. The amount of the advance payment is indicated in the booking system.
  7. The advance payment is refundable if the Lessee cancels the reservation on the day preceding the commencement of renting. If canceled on the day of booking
  8. The advance payment is returned within 5 working days from the date of cancellation of the reservation
  9. The advance payment may be settled as part of the rental fee.
  10. The rental fee must be paid in advance before the start of renting via online payment or at the Warsaw Prison office using a payment card or cash
  11. For early termination, termination or interruption of the rental by the Lessee, the Renter is not entitled to a refund of the rental fee.
  12. In the event of early termination, shortening or discontinuation of the rental by Warsaw Prison, the Lessee is entitled to a refund of the fee in proportion to the used rental. The tenant is not entitled to compensation.
 3. Rules of using Warsaw Prison
  1. Smoking outside the designated areas is prohibited in Warsaw Prison. Smoking for recording purposes is only possible at the Warsaw Prison and may be subject to an additional fee
  2. The rooms should be used without disturbing the stays of other landlords, especially at night 22:00 - 6:00
 4. Tenant's responsibility
  1. The tenant has the right to use the rented premises with accompanying persons.
  2. The Lessee bears full legal and financial responsibility for damages and losses:
   1. for equipment, accessories entrusted to him during the rental.
   2. for damage to the premises, the building and the area adjacent to the building
  3. The Hirer is responsible for accompanying persons.
  4. All losses and damages must be reported to the Warsaw Prison staff
 5. privacy policy
  1. In accordance with the regulation on the protection of personal data of April 27, 2016, we inform you that the Administrator of the personal data left is Scenografowa Prosta Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, hereinafter referred to as Warsaw Prison
  2. Providing data is voluntary. However, refusal to provide data results in the inability to provide services by Warsaw Prison
  3. Warsaw Prison processes personal data from:
   1. emails addressed to Warsaw Prison
   2. from completed forms on the Warsaw Prison website and provided in the booking system
   3. messaging logs
  4. The processed information is only needed to the extent described when providing it, e.g. account creation, payment processing, conclusion of a contract or issuing an invoice
  5. No information provided personal data will be shared, sold or made available to third parties. The data may be made available to entities cooperating with Warsaw Prison, e.g. when processing payments
  6. The data is processed indefinitely.
  7. The data may be made available for inspection only to the persons who provided it
↑ go up top ↑